خلاصه اي از كتاب اصول و فنون مذاكره

برند محصول: خلاصه اي از كتاب اصول و فنون مذاكره

رایگان

خلاصه اي از كتاب اصول و فنون مذاكره

راجر فیشر - ویلیام یوری